Voor u ligt de Voortgangsrapportage 2018. Wij informeren u over de voortgang van de uitvoering van de plannen uit de Begroting 2018. De focus ligt hierbij op de resultaten van het ingezette beleid. Hierdoor kan de raad desgewenst financieel of beleidsmatig bijsturen. De basis van deze Voortgangsrapportage 2018 is de besluitvorming van de raad tot en met de juni.

In deze Voortgangsrapportage 2018 rapporteert het college in principe over zaken die meer dan 10% afwijken van de Begroting met een minimum van € 10.000 of die bestuurlijk relevant zijn.

In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de voortgang te lezen evenals het financieel perspectief en een analyse van de financiële ontwikkelingen. In een aparte tabel staan de financiële effecten boven de € 50.000 weergegeven.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 kort ingegaan op de vaststelling van de Kadernota 2019 en amendementen alsmede de doorwerking ervan in deze rapportage.

In hoofdstuk 4 geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2018. De gemeentelijke organisatie werkt hard aan het behalen van de gestelde doelen. Het college bedankt de organisatie daarvoor.

Tot slot is bij deze Voortgangsrapportage 2018 speciale aandacht voor de voortgang van de overgehevelde budgetten vanuit het jaar 2017 naar 2018, waartoe de raad heeft besloten.