Voortgangsrapportage 2018 - Financieel overzicht

2018

2019

2020

2021

(Per programma, per Taakveld)

Programma 0

2018

2019

2020

2021

0.1

S

Bijdrage voor Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

-105.000

-105.000

-105.000

-105.000

0.1

I

Bouwstenen modernisering democratie

-50.000

0.1

I

Aanvulling budget verkiezingen (incl. informatieronde + formatieronde)

-30.000

0.2

S

Forensische onderzoeken GGD van programma 0 naar programma 7

7.500

7.500

7.500

7.500

0.2

I

Referendum (effect Meicirculaire)

-14.000

0.4

I

ICT-kosten agv organisatieaanpassing

-91.729

0.4

S

Bijdrage voor Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

0.4

I

Huisvesting Gemeentehuis

-70.000

0.4

I

Dronten op Koers

-155.000

-155.000

0.4

S

Dronten op Koers

-70.000

-70.000

0.4

I

DigiD en Mijnoverheid (effect Meicirculaire)

9.000

0.4

I

Handelsregister (effect Meicirculaire)

2.000

2.000

0.4

I

Vrijval inhuurkosten Netwerkplatform 2018

79.500

0.4

I

Vrijval overhead Netwerkplatform 2018

15.000

0.4

I

Minder bijdrage van gemeente Kampen Netwerkplatform 2018

-56.700

0.4

S

Dekking: SDE-subsidie zonnepanelen De Reest

12.000

12.000

12.000

12.000

0.7

S

Effecten Maartcirculaire 2018

-711.000

0.7

S

Effecten Meicirculaire 2018

523.000

-661.000

-812.000

-986.000

0.62

S

Bijstellen bijdrage aan GBLT: heffingstechnologie Waterschappen

-49.000

-49.000

-49.000

-49.000

0.8

I

Dekking post onvoorzien voor bouwstenen modernisering democratie

50.000

0.10

I

Dekking: Onttrekking BR Bedrijfsvoering kosten aanpassing ICT als gevolg van doorontwikkeling organisatie

91.729

0.10

S

Storting in bestemmingsreserve AD voor zonnepanelen De Reest

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)

-190.000

Totaal Programma 0

-760.700

-976.500

-1.044.500

-1.218.500

Programma 1

2018

2019

2020

2021

1.1

S

Ruiten overheaddeuren brandweergarage Dronten - kapitaallasten

-967

-1.247

-1.227

-1.207

1.1

I

Vrijval Voorziening Algemeen onderhoud gemeentelijke gebouwen

10.000

1.2

I

Budgetoverheveling 2017-2018 onderuitputting

13.000

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)

Totaal Programma 1

22.033

-1.247

-1.227

-1.207

Programma 2

2018

2019

2020

2021

2.1

I

Revitalisering Spelwijk

-50.000

2.1

S

Rehabilitatie fietspad Wisentweg - kapitaallasten

-6.333

-9.233

-9.133

2.1

S

Dekking: stelpost rehabilitatie wegen

6.333

9.233

9.133

2.1

S

Versneld investeren OV-armaturen

-35.162

-42.465

7.034

17.958

2.1

I

Handboek Kabels en leidingen

-4.500

2.1

I

Nadeelcompensatieregeling met netbeheerders voor handboek

4.500

2.1

S

Vervanging duiker Rietweg

-3.685

-5.645

-5.595

-5.544

2.1

S

Dekking: vervangingsinvestering bruggen en kunstwerken

3.685

5.645

5.595

5.544

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)

-5.444

Totaal Programma 2

-90.606

-42.465

7.034

17.958

Programma 3

2018

2019

2020

2021

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)

-328.000

Totaal Programma 3

-328.000

0

0

0

Programma 4

2018

2019

2020

2021

Div.

I

Budgetoverheveling 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)

Totaal Programma 4

0

0

0

0

Programma 5

2018

2019

2020

2021

5.1

I

Buurtsportcoaches (effecten Decembercirculaire 2017)

-176.107

5.7

I

Motie fietsknooppuntennetwerk (Voortgangsrapportage 2017)

-15.000

5.7

S

De Meerpaal indexatie subsidie 2017

-47.897

-47.897

-47.897

-47.897

5.7

S

De Meerpaal indexatie subsidie 2018

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)

-547.246

Totaal Programma 5

-825.250

-86.897

-86.897

-86.897

Programma 6

2018

2019

2020

2021

6.1

I

Riolering kinderdagverblijf Buitengoed

-10.000

6.1

S

MDF Indexering subsidies 2016/2017/2018

-9.724

-9.724

-9.724

-9.724

6.1

I

Vervanging backoffice C2Go Wmo en Jeugd

-195.000

6.2

I

Niet te realiseren synergievoordeel Netwerkplatform

-70.000

6.2

S

Jeugd (effecten Meicirculaire)

-328.000

6.3

S

Armoedebeleid Indexering subsidies 2016/2017/2018

-8.878

-8.878

-8.878

-8.878

6.3

S

Aanpassing Participatiewet - inkomensdeel

-99.319

-268.600

-268.600

-268.600

6.3

S

Schulden en Armoede (effecten Meicirculaire)

-44.000

-36.000

-36.000

6.3

S

Vorderingen bijstand WWB - inkomensdeel

268.600

268.600

268.600

268.600

6.4

S

WSW (effecten Meicirculaire)

-38.247

-29.971

-32.546

-32.992

6.5

S

WWB Indexering subsidies 2016/2017/2018

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

6.5

I

Re-integratie (effecten Meicirculaire)

49

6.7

S

Begrotingssaldo inzake rapport Berenschot scenario 2 (correctie Maartcirculaire)

478.000

487.000

463.000

6.7

I

Jeugdhulp op basis van scenario 2 (rapport Berenschot)

-1.154.629

6.7

I

Wmo nieuw en HHO (effecten Meicirculaire)

-194.000

0.10

I

Storting in reserve vanuit aanpassing Participatiewet inkomensdeel

-14.988

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)

-1.613.226

Totaal Programma 6

-3.317.862

196.927

398.352

409.906

Programma 7

2018

2019

2020

2021

7.2

S

Beleidscapaciteit Water en Riolering 1 fte

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

7.2

S

Dekking uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

80.000

80.000

80.000

80.000

7.4

I

Mitigatievoorstel OFGV via tweejarig ingroeimodel

68.997

7.4

I

Terugbetaling jaarrekeningresultaten OFGV

21.000

7.4

I

Energie-audit 11 bedrijven in Dronten door OFGV

-11.209

7.5

S

Forensische onderzoeken GGD van programma 0 naar programma 7

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

7.5

I

Bijstelling baten begraafplaatsrechten

55.000

Div.

I

Budgetoverheveling 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)

-101.792

Totaal Programma 7

24.496

-7.500

-7.500

-7.500

Programma 8

2018

2019

2020

2021

8.1

I

Amendement onderzoek mogelijke gefaseerde ontwikkeling Spelwijk

-50.000

8.1

I

Motie landschappelijke inpassing fruitteeltgebieden

-14.000

8.3

I

Huisvestingsvisie studenten en arbeidsmigranten

-70.000

Div.

I

Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)

-99.000

Totaal Programma 8

-233.000

0

0

0

Totaal Voortgangsrapportage 2018 (exclusief dekking budgetoverhevelingen)

-5.508.889

-917.682

-734.738

-886.240

Dekking Budgetoverhevelingen (Algemene Reserve)

2.884.708

Totaal Voortgangsrapportage 2018 (inclusief dekking budgetoverhevelingen)

-2.624.181

-917.682

-734.738

-886.240