Op 5 juli 2018 heeft de raad de Kadernota 2019 vastgesteld. De Kadernota 2019 is het kaderstellend document voor het opstellen van de begroting 2019-2022 en omvat het nieuw beleid voor de komende periode.

De Kadernota is vastgesteld inclusief een aantal moties en amendementen. Enkelen daarvan hebben financiële effecten. Deze financiële gevolgen worden verwerkt bij het opstellen van de Programmabegroting 2019.

In onderstaande tabel is voor het actuele financiële beeld een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het incidentele en structurele meerjarig begrotingsresultaat.

Tabel Voortgangsrapportage 2018 - Stand nieuw structureel begrotingsresultaat

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Begrotingsresultaat na Kadernota 2019 (exclusief nieuw gevormde reserve Sociaal Domein. moties en amendementen)

-3.925.383

-2.871.180

671.819

1.609.819

Waarvan incidenteel resultaat

1.709.000

2.117.000

291.000

125.000

Begrotingsresultaat structureel na vaststelling Kadernota 2019 (exclusief moties en amendementen)

-2.216.383

-754.180

962.819

1.734.819

Onttrekking uit nieuw gevormde reserve Sociaal Domein

2.900.000

1.900.000

Begrotingsresultaat structureel na vaststelling Kadernota 2019 inclusief onttrekkingreserve Sociaal Domein en exclusief moties en amendementen

A

683.617

1.145.820

962.819

1.734.819

Wensenlijst, moties en amendementen met financieel effect bij Kadernota 2019

1 fte Regisseur Dienstverlening en Zaakgericht Werken (wensenlijst en amendement)

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

1 fte Toezichthouder Civiel Techniek (wensenlijst en amendement)

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

1 fte Groentechnisch Beheer (wensenlijst en amendement)

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

Afschaffing hondenbelasting (motie)

-275.000

-275.000

-275.000

-275.000

Onderzoek naar fietsveiligheid op buitenwegen (motie)

0

0

0

0

Sociaal raadsadviseur (motie)

0

0

0

0

Organisatie van een "Klimaattop" (motie)

0

0

0

0

Startbudgetten van vijftal projecten Nieuwe verbindingen (amendement)

-125.000

0

0

0

Totaal wensenlijst, moties en amendementen

B

-640.000

-515.000

-515.000

-515.000

Waarvan incidenteel resultaat

C

-125.000

Beginstand Voortgangsrapportage 2018: Structureel Begrotingsresultaat 2019-2022

A+B-C

168.617

630.820

447.819

1.219.819