In de volgende paragrafen geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2018. De basis van deze Voortgangsrapportage 2018 is de besluitvorming van de raad tot en met de juni.