Beleidsinhoudelijke koers

Halverwege het jaar liggen we op koers om de ambities, zoals Dronten die gesteld heeft bij de Programmabegroting 2018, uit te voeren.

Het doel van deze Voortgangsrapportage is een zo goed mogelijk actueel beeld te schetsen van de stand van zaken van alle ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven die Dronten zich tot doel heeft gesteld. Met de Voortgangsrapportage wordt aan de raad inzicht geboden in de voortgang en eventuele bijstellingen.

Financieel perspectief

Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat, zijnde het saldo van de jaarlijks terugkomende inkomsten en uitgaven. Het financieel resultaat van de Voortgangsrapportage 2018 is in onderstaande tabel te lezen:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-2.614

-928

-735

-886

Totaal Meerjarige effecten VR

-2.614

-928

-735

-886

Totaal meerjarig effect Voortgangsrapportage 2018

Het resultaat wordt gepresenteerd in onderstaand herziend meerjarig begrotingsresultaat op basis van de huidige inzichten. Deze resultaten worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022. Het financieel perspectief voor de periode 2018-2022 ziet er na de verwerking van de effecten van deze Voortgangsrapportage 2018 als volgt uit:

Financieel perspectief 2018-2021

2018

2019

2020

2021

Structureel begrotingsresultaat ná besluitvorming Kadernota 2019

S

1.801

-2.216

-754

963

Dekking uit reserve Sociaal Domein

I

0

2.900

1.900

0

Gepresenteerd subtotaal in boekwerk Kadernota 2019

1.801

684

1.146

963

Amendement bij Kadernota 2019

S

0

-80

-80

-80

Amendement bij Kadernota 2019

S

0

-80

-80

-80

Amendement bij Kadernota 2019

S

0

-80

-80

-80

Amendement bij Kadernota 2019

S

0

-275

-275

-275

Amendement bij Kadernota 2019

I

0

-125

0

0

Verlaging stelpost IBP, nog te verwerken bij Programmabegroting 2019

S

0

500

500

500

Separate raadsbesluiten:

Klimaatbeleidsplan: begrotingswijziging 3

S

-205

-205

-205

-205

Openbare verlichting: begrotingswijziging 4

S

489

476

430

457

Sportbeleid: begrotingswijziging 5

S

-47

-47

-47

-47

MFG2 Biddinghuizen: begrotingswijziging 8

S

0

-33

-12

-14

Kunstgras BAS, Biddinghuizen: begrotingswijziging 9

S

7

2

2

2

Stand ná vaststelling amendementen Kadernota 2019, verlaging stelpost IBP en verwerking begrotingswijzigingen 3,4,5,8 en 9)

2.045

737

1.299

1.141

Dekking uit reserve Sociaal Domein

I

0

-2.900

-1.900

0

Amendement bij Kadernota 2019

I

125

Beginstand structureel bij opstellen Voortgangsrapportage 2018 exclusief dekking reserve Sociaal Domein

S

2.045

-2.038

-601

1.141

Mutaties Voortgangsrapportage 2018 Structureel

S

-742

-570

-735

-886

Mutaties Voortgangsrapportage 2018 Incidenteel

I

-1.882

-348

0

0

Totaal mutaties Voortgangsrapportage 2018 (I+S)

-2.624

-918

-735

-886

Dekking reserve Sociaal Domein

0

2.900

1.900

0

Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2018 inclusief dekking reserve Sociaal Domein

S

1.303

292

564

255

Analyse financiële ontwikkelingen

Financieel effect Voortgangsrapportage

Zoals de tabel aangeeft, is het financieel perspectief met het actuele beeld structureel sluitend.

Een kanttekening bij deze ontwikkelingen is dat de uitkomsten met betrekking tot het sociaal domein van de Maart- en Meicirculaire 2018 vanaf het begrotingsjaar 2019 niet meer budgettair neutraal worden geboekt. De financiële effecten worden rechtstreeks uit het meerjarig begrotingssaldo gedekt.

De belangrijkste oorzaak van de positieve financiële ontwikkeling voor het jaar 2018 en de negatieve ontwikkeling voor de jaren 2019 t/m 2021 is de uitkomst van de Meicirculaire 2018. In een aparte raadsbrief (U18.007482) bent u over de uitkomsten geïnformeerd.

Analyse effecten hoger dan € 50.000

De belangrijkste oorzaken (effect hoger dan € 50.000) van de budgettaire consequenties in deze rapportage zijn in onderstaande tabel te lezen:

Onderwerp

Voordeel/nadeel

I/S

2018

2019

2020

2021

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

nadeel

S

-105.000

-105.000

-105.000

-105.000

Onttrekking BR bedrijfsvoering

voordeel

I

91.729

Aanpassing ICT agv organisatiewijziging

nadeel

I

-91.729

Huisvesting Gemeentehuis

nadeel

I

-70.000

Dronten op Koers

nadeel

I

-155.000

-155.000

Dronten op Koers

nadeel

S

-70.000

-70.000

Platform modernisering lokale democratie

nadeel

I

-50.000

Effecten Maartcirculaire 2018

nadeel

-711.000

Effecten Meicirculaire 2018

nadeel > voordeel

523.000

-661.000

-812.000

-986.000

Revitalisering Spelwijk

nadeel

I

-50.000

Buurtsportcoaches (effecten Decembercirculaire 2017)

nadeel

I

-176.000

Jeugdhulp op basis van scenario 2 (rapport Berenschot)

nadeel

I

-1.154.600

Vervanging backoffice C2Go Wmo en Jeugd

nadeel

I

-195.000

Jeugd (effecten Meicirculaire)

nadeel

I

-328.000

Aanpassing Participatiewet - inkomensdeel

nadeel

I

-114.300

-268.600

-268.600

-268.600

Vorderingen bijstand WWB - inkomensdeel

voordeel

I

268.600

268.600

268.600

268.600

Begrotingssaldo inzake rapport Berenschot scenario 2 (correctie Maartcirculaire)

voordeel

I

478.000

487.000

463.000

Wmo nieuw en HHO (effecten Meicirculaire)

nadeel

I

-194.000

Mitigatievoorstel OFGV via tweejarig ingroeimodel

voordeel

I

69.000

Bijstelling baten begraafplaatsrechten

voordeel

I

55.000

Motie Swifterbant Groeit

nadeel

I

-50.000

Huisvestingsvisie studenten en arbeidsmigranten

nadeel

I

-70.000

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de diverse Programma's in hoofdstuk 4 van deze Voortgangsrapportage 2018.

Budgetoverhevelingen

De budgetoverhevelingen die vanuit de Jaarstukken 2017 naar 2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017) nu ook technisch gemuteerd worden betreft een totaalbedrag van € 2.884.700 ten laste van de Algemene Reserve. Deze projecten worden in 2018 uitgevoerd.

Nog te verwachten projecten met mogelijke financiële effecten:

1. De renovatie van het gemeentehuis
De gemeente Dronten heeft een bijzondere ambitie: Een huis van waar alle inwoners terecht kunnen, waar bestuurders de organisatie op een vanzelfsprekende manier richting kunnen geven en waar alle medewerkers in een prettig werkklimaat de burgers van dienst kunnen zijn. Het huis als een bruisende bijenkorf van positieve energie waarin ontmoeting centraal staat en waarin de som der functionele delen
meer is dan een goed en gezond werkgebouw met een baliefunctie. De financiële effecten van de renovatie zijn nog niet bekend op dit moment en daardoor niet meegenomen bij deze voortgangsrapportage.

2. Herinrichting Walvisstraat, De Zuid en omgeving
Het college heeft de wens om te komen tot een integrale oplossing van de verkeers-situatie De Zuid, de Walvisstraat en de herinrichting van de Open hof.
In het voorjaar van 2019 wordt een uitgewerkt voorstel voorgelegd aan de raad, inclusief de financiële dekking van het project.

Nog te verwerken financiële effecten Slotrapportage 2018

De financiële effecten van de prijsstijgingen en inflatie bij de post onvoorzien, de cao-gemeenten en de personeelsontwikkelingen worden bij de Slotrapportage 2018 door vertaald. De stand van deze budgetten is aan verandering onderhevig.